Waar gaat Statenwarmte over?

Het Statenkwartier gaat op een middellange termijn van het aardgas af. Wanneer is nog niet bekend, maar we houden er rekening mee dat dat misschien wel voor 2030 gaat gebeuren. Daar bereiden we ons als Statenkwartier nu op voor.

Warmtefabriek
Warmtefabriek Statenkwartier

De Houtrust AWZI is een kansrijke plek om verschillende manieren van warmte-opwekking te combineren. Hier kan b.v. warmte uit afvalwater worden gehaald (de ‘warmterivier’), uit oppervlaktewater, uit zeewater of via Geothermie en WKOs uit de bodem. We noemen de Houtrust dan ook wel een potentiële warmtefabriek.

‘Statenwarmte’ is een samenwerkingsverband van bewoners (‘project’) waarmee we ons als wijk voorbereiden op aardgasloze verwarming van onze woningen. Doelen: 1. inzichtelijk krijgen wat voor warmteoplossingen technisch mogelijk zijn in onze wijk, wat wij eventueel al kunnen doen aan onze woningen en voor welke oplossingen draagvlak in de wijk bestaat. 2. als wijk zoveel mogelijk invloed uitoefenen op een toekomstige oplossing. Het middel: betrekken van zoveel mogelijk bewoners. 

Wat hebben we bereikt?

2018

 • Voorjaar 2018: twee informatieve wijkbijeenkomsten voor bewoners, artikelen in de Statenkoerier.
 • Zomer 2018: start met het interviewen van bewoners over hun voorkeuren; bijeenkomst met particuliere verhuurders; nog een artikel in de Statenkoerier; ontwikkelen van deze website, inzicht krijgen in technische en financiële mogelijkheden van mogelijke oplossingen.
 • Najaar en winter 2018: meer interviews; spreekuren; wijkbijeenkomsten en verder onderzoek. We proberen de grote hoeveelheid mogelijkheden terug te brengen tot een overzichtelijk aantal zodat we als bewoners meer houvast krijgen.

2019

 • In het voorjaar van 2019 hebben we een enquête gehouden onder bewoners van het Statenkwartier over toekomstige warmte-oplossingen. De resultaten kun je vinden in de Statenwarmterapportage 1e fase, elders op deze site.
 • Voorjaar 2019: half april bespraken we het eindresultaat tijdens een wijkbijeenkomst van het Wijkoverleg Statenkwartier.
 • Zomer 2019: het eindrapport Statenwarmte en ontwerp vervolgproces opgeleverd.
 • Eindrapport verkenningsfase (eerste fase) opgeleverd. Dit rapport kun je hier downloaden e/o lezen. NB. Als er vragen of opmerkingen zijn, kom dan naar het het spreekuur! Iedere zaterdag van 9.00 – 12.00 uur bij Doppio op de Frederik Hendriklaan.

2020

 • Voorjaar 2020: op 4 maart een wijkbijeenkomst waarbij ingenieursbureau DWA uit Gouda de resultaten presenteerde van hun verdiepende onderzoek naar mogelijke warmte-oplossingen voor onze woningen. Dit rapport kun je hier downloaden e/o lezen. De bijlage is hier te downloaden. 
 • Voorjaar/zomer: twee zoom-bijeenkomsten over de thema’s ‘Rapport DWA’ en ‘Wijkmeningspeiling’. Informatiemarktkramen op de Fred op zaterdagen in juni. 
 • Juli – augustus: representatieve meningspeiling (steekproef) over voorkeuren voor 4 scenario’s (All electric, Warmtenet, Hernieuwbaar gas, Wachten). 
 • Oktober: wijkbrede meningspeiling, huis-aan-huis. 

Wat gaan we nog doen?

2020

In het najaar gaan we als wijk een wijkenergieplan maken. Het proces in grote lijnen: 

 • Oktober: schrijfproces met een groep bewoners, de gemeente kijkt mee.
 • 25 november: wijkbijeenkomst, indien mogelijk ivm Corona een live-bijeenkomst, sowieso gecombineerd met mogelijkheid om digitaal bij te wonen en te reageren.  Voorlopig programma: 1. delen resultaten meningspeilingen en 2. bespreken concept-wijkenergieplan met de wijk. 
 • December: verwerken commentaar tot definitieve versie. 

Afhankelijk van de voorstellen van de Proceswerkgroep kan van dit proces worden afgeweken.