Waar gaat Statenwarmte over?

Het Statenkwartier gaat op een middellange termijn van het aardgas af. Wanneer is nog niet bekend, maar we houden er rekening mee dat dat misschien wel voor 2030 gaat gebeuren. Daar bereiden we ons als Statenkwartier nu op voor.

Warmtefabriek
Warmtefabriek Statenkwartier

De Houtrust AWZI is een kansrijke plek om verschillende manieren van warmte-opwekking te combineren. Hier kan b.v. warmte uit afvalwater worden gehaald (de ‘warmterivier’), uit oppervlaktewater, uit zeewater of via Geothermie en WKOs uit de bodem. We noemen de Houtrust dan ook wel een potentiële warmtefabriek.

‘Statenwarmte’ is een samenwerkingsverband van bewoners (‘project’) waarmee we ons als wijk voorbereiden op aardgasloze verwarming van onze woningen. Doelen: 1. inzichtelijk krijgen wat voor warmteoplossingen technisch mogelijk zijn in onze wijk, wat wij eventueel al kunnen doen aan onze woningen en voor welke oplossingen draagvlak in de wijk bestaat. 2. als wijk zoveel mogelijk invloed uitoefenen op een toekomstige oplossing.

Wat hebben we bereikt?

2018

 • Voorjaar 2018: twee informatieve wijkbijeenkomsten voor bewoners, artikelen in de Statenkoerier.
 • Zomer 2018: start met het interviewen van bewoners over hun voorkeuren; bijeenkomst met particuliere verhuurders; nog een artikel in de Statenkoerier; ontwikkelen van deze website, inzicht krijgen in technische en financiële mogelijkheden van mogelijke oplossingen.
 • Najaar en winter 2018: meer interviews; spreekuren; wijkbijeenkomsten en verder onderzoek. We proberen de grote hoeveelheid mogelijkheden terug te brengen tot een overzichtelijk aantal zodat we als bewoners meer houvast krijgen.

2019

 • In het voorjaar van 2019 hebben we een enquête gehouden onder bewoners van het Statenkwartier over toekomstige warmte-oplossingen. De resultaten kun je vinden in de Statenwarmterapportage 1e fase, elders op deze site.
 • Voorjaar 2019: half april bespraken we het eindresultaat tijdens een wijkbijeenkomst van het Wijkoverleg Statenkwartier.
 • Zomer 2019: het eindrapport Statenwarmte en ontwerp vervolgproces opgeleverd.
 • Eindrapport verkenningsfase (eerste fase) opgeleverd. Dit rapport kun je hier downloaden e/o lezen. NB. Als er vragen of opmerkingen zijn, kom dan naar het het spreekuur! Iedere zaterdag van 9.00 – 12.00 uur bij Doppio op de Frederik Hendriklaan.

Wat gaan we nog doen?

2020

In 2020 gaan we als wijk een wijkenergieplan maken. Het proces in grote lijnen: 

 • 4 maart: een wijkbijeenkomst waarbij ingenieursbureau DWA uit Gouda de resultaten presenteert van hun verdiepende onderzoek naar mogelijke warmte-oplossingen voor onze woningen. Tevens willen we die avond deelnemers vanuit de wijk werven die het vervolgproces gaan vormgeven: de Proceswerkgroep.
 • maart: procesvoorstel door Proceswerkgroep uit de wijk om tot een breed gedragen wijkenergieplan te komen
 • april – juni: informatie-uitwisseling en voorkeurspeiling in de wijk
 • juni – juli: samen met de wijk conclusies trekken
 • september: concept-plan met de wijk bespreken
 • oktober: wijkenergieplan aanbieden aan de gemeente

Afhankelijk van de voorstellen van de Proceswerkgroep kan van dit proces worden afgeweken.