Beste buurtgenoten,

De afgelopen weken is in het Statenkwartier een flyer verspreid met ongefundeerde informatie over Statenwarmte en de energietransitie. Na een snelle eerste reactie op de website, reageren we nu uitgebreider.

Van, voor en door bewoners

Statenwarmte is een initiatief van bewoners, gesteund door het Wijkoverleg en Buurtenergie Statenkwartier (BES), waarbij tientallen vrijwilligers uit de wijk betrokken zijn. Statenwarmte heeft subsidie aangevraagd bij de gemeente om onderzoek te kunnen doen en bewoners te ondersteunen. Drie betaalde krachten werken voor gemiddeld 1 dag per week aan het project. Al het andere werk is vrijwilligerswerk.

Meerdere van de vrijwilligers zijn professioneel werkzaam (geweest) in voor de energietransitie relevante sectoren zoals Energie, Wetenschappeljik onderzoek en -advies, en Bewonersparticipatie. Zij zetten zich op een zeer integere manier al jarenlang in om ons wijkbewoners onafhankelijk en neutraal te informeren en te adviseren over de (on)mogelijkheden van de energietransitie.

Doelen van Statenwarmte: 1) ons als wijk voorbereiden op een aardgasloze toekomst, 2) ervoor zorgen dat onze invloed als bewoners op een toekomstige aardgasloze oplossing zo groot mogelijk is.

Wij hebben daarover in de afgelopen jaren uitgebreid met u gecommuniceerd en u en andere buurtgenoten uitgenodigd om hierover mee te denken en te praten. Onder andere via:

  • 12 wijkbijeenkomsten en wijk-zooms
  • het organiseren van werkgroepen en straattafels
  • het schrijven van acht artikelen in de Statenkoerier
  • het bijhouden van een website met informatie
  • het houden van wekelijkse spreekuren, iedere zaterdagochtend bij Doppio op de Fred, in totaal zo’n honderd keer
  • … etc. etc.

Aanleiding

Waarom zijn we dit initiatief eigenlijk begonnen? Daar schijnt onduideljkheid over te zijn. We zijn Statenwarmte gestart omdat de gemeenteraad van Den Haag de doelstelling had uitgesproken om in het jaar 2030 de wijken niet meer met aardgas te verwarmen[1]. En wij de zorg hadden dat er door de gemeente zou worden besloten over een aardgasloze oplossing in de wijk zonder dat wij als bewoners daar iets over te zeggen zouden krijgen.

Statenwarmte heeft dus vanaf het begin af aan de intentie om als buurtbewoners zoveel mogelijk bewonersinvloed te organiseren.

Onderzoeksbureau DWA

Ook hebben we een bewonersonderzoek uitgevoerd en vervolgens nog een nader onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren. Dit laatste mede op verzoek van de bewoners die bij de bijeenkomst in het voorjaar 2019 in het Worldforum waren. Dit onderzoek is uitgevoerd door een van de gerespecteerde onderzoeksbureaus op dit gebied in Nederland (DWA) na een standaard offerte-uitvraag.

DWA wordt er door de makers van de flyer van beschuldigd geen onafhankelijk bureau te zijn omdat ze commercieel zijn. Ja, ze zijn betaald voor hun werk. Zoals ieder bureau in Nederland dat op dit niveau dit type onderzoek kan doen. Ingenieursbureaus worden nou eenmaal betaald voor hun werk. DWA heeft verder geen enkele belang bij een bepaald type oplossing. Zij kijken naar de kenmerken van een stad en/of wijk en gebruiken nationale modellen, onder andere van het PBL om vervolgens onderzoek te doen en conclusies te trekken.

Overigens … ook Stedin komt in zijn analyse van de wijken in zijn verspreidingsgebied tot een vergelijkbaar voorkeursscenario voor onze wijk. En ook voor ingenieursbureau CE Delft, dat al vaker heeft meegekeken met onze wijk, zijn de resultaten van DWA niet verrassend. Wilt u meer weten? Bijvoorbeeld waarom Nederland van het aardgas af wil terwijl er in Duitsland meer aardgas wordt gebruikt? Er staan enkele video’s van een interview met een onderzoeker van CE Delft op de website van Statenwarmte op de pagina www.statenwarmte.nl/meningspeiling.

Objectiviteit

Statenwarmte wordt er van beschuldigd dat de presentatie van de resultaten van het onderzoek van DWA in het krantje niet objectief zou zijn en zaken zou weglaten … en dat wij een van de oplossingen zouden ‘promoten’. Zoals u zelf kunt constateren als u het krantje leest, hebben wij veel zorg besteed aan het geven van informatie. De informatie komt voor het overgrote deel uit het onderzoek van DWA. Uit dat onderzoek blijkt dat een van de opties ‘beter lijkt te scoren dan de rest’ (uit de presentatie op de wijkbijeenkomst van 4 maart 2020). Dat wij het resultaat van een onafhankelijk onderzoek meenemen in de informatievoorziening betekent nog niet dat wij een oplossing ‘promoten’. Wij hebben juist gestreefd naar een evenwichtige presentatie van de verschillende opties; bijvoorbeeld door bij alle opties evenveel voor- als nadelen te noemen.

Formuleringen zijn bovendien vooraf gecheckt door o.a. de bewonerswerkgroep ‘kritische wijkbewoners’ waarvoor wij al vanaf het begin deelnemers werven. In die werkgroep zitten voorstanders en ervaringsdeskundigen van alle vier de opties die in de meningspeiling zijn voorgelegd. Ook communicatiedeskundigen en inhoudelijke experts van de gemeente hebben meegekeken en commentaar geleverd. Dit alles om juist zo objectief mogelijke informatie te geven.

Rol van de gemeente bij Statenwarmte

De belangrijkste rol heeft de Gemeenteraad gespeeld. De Raad heeft in 2017 het doel gesteld om in 2030 de wijken niet meer met aardgas te verwarmen. Dat was de aanleiding voor ons als bewoners om in actie te komen. Op een constructieve manier … namelijk door in oplossingen te denken, onderzoek te (laten) doen en mede-wijkbewoners erbij te betrekken.

Nogmaals, Statenwarmte is een bewonersinitiatief, wij zijn zelf naar de gemeente en provincie toegestapt om ruimte te vragen om als wijk op onze eigen manier invloed uit te oefenen en om fondsen te vragen om onderzoek te mogen doen. Tot op heden geeft de gemeente ons die ruimte en stuurt niet aan op een oplossing. Wij hopen dat wij die ruimte blijven houden.

De flyer

De toon van de flyer stuit ons tegen de borst. Termen als ‘hobbyisten’, ‘lobbyisten’, ‘promoten’, ‘schijn van onderbouwing’, ‘opportunistische politici’en ‘misbruiken’, worden ongefundeerd gebruikt en creëren een sfeer van polarisatie, wantrouwen en achterdocht.

Ook ongefundeerd zijn allerlei beweringen die in vrijwel iedere alinea van de flyer worden gedaan. We zijn benieuwd naar de bronnen van deze beweringen.

Onze intentie is en blijft om alle geluiden zoveel mogelijk mee te nemen in het vervolgproces. Onze hoop is dat die geluiden wel respectvol blijven.

Als u meer informatie wilt, meldt u dan op het spreekuur bij Doppio, iedere zaterdagochtend van 09.00 – 12.00 uur, Frederik Hendriklaan 137. Als Corona-maatregelen het spreekuur onmogelijk maken, kunt u contact opnemen via info@statenwarmte.nl en dan maken we afspraak in de buitenlucht of via beeldbellen (zoom, skype, … ).

[1] Ditzelfde is overigens in iets andere termen nogmaals bevestigd op 7 oktober jongstleden:

Amendement Haagse zienswijze op de concept-RES

De gemeenteraad van Den Haag op 7 oktober 2020 in vergadering bijeen ter bespreking van het voorstel van het college inzake Reactie van het college op de Concept-RES (RIS306084);

Besluit om het dictum te vervangen door:

  1. De volgende reactie op de Concept-RES vast te stellen:
  • Den Haag streeft er naar om klimaatneutraal te zijn in 2030 waarvoor een routekaart nodig is met heldere en meetbare tussendoelen. De RES dient aan deze ambitie ondersteunend te zijn.
  • We moeten vaart maken om de CO2-uitstoot te redu Iedereen moet daaraan kunnen bijdragen, en partijen (bewoners, bedrijven, gemeenten) moeten zich gestimuleerd weten om zich extra in te zetten voor CO2-besparing. Voorkomen moet worden dat maatregelen voor het omlaag brengen van de CO2-uitstoot kunnen dienen ter compensatie van een minder ambitieuze CO2-aanpak elders.